ESO

1r Curs d’ESO
Els estudis de 1r d’ ESO en el nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Assignatures
Hores
Català
4
Castellà
4
Matemàtiques
4
Anglès
3
Ciències Naturals
3
Ciències Socials
3
Tecnologia
2
Música
2
Educació Física
2
Religió/Foment de la Lectura
1
Tutoria
1
Els alumnes poden optar per fer l’assignatura de Religió o fer Foment de la Lectura.
  Crèdit de Síntesi: Coneix la teva ciutat.
L’objectiu d’aquest crèdit de síntesi és conèixer la vila de Ripollet, prenen consciència de les diverses zones, de l’estructura dels carrers i edificis, dels espais existents, de la distribució dels serveis, de la contaminació ambiental i de la densitat i distribució de la població. Els alumnes assoleixen aquest objectiu a través d’un dossier, de sortides per la ciutat i d’un treball en grup que sintetitza els coneixements adquirits.

2n Curs d’ESO
Els estudis de 2n d’ ESO en el nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Assignatures
Hores
Català
3
Castellà
3
Matemàtiques
3
Anglès
3
Ciències Naturals
3
Ciències Socials
3
Tecnologia
2
Visual i Plàstica
3
Educació Física
2
Optativa

3

Religió/Foment de la Lectura
1
Tutoria
1
Els alumnes poden optar per fer l’assignatura de Religió o fer Foment de la Lectura.
Optatives 2n ESO , 1r Trimestre
Títol Matèria
Fun with Grammar and words Anglès
Habilitats per conviure Religió
Mapes i gràfics Socials
Tecnificació esportiva I Educació Física
Iniciació al teclat I Música
Educació afectiva Orientació
Mitologia I Clàssiques
Optatives 2n ESO, 2n Trimestre
Títol Matèria
Conèixer un altre país Anglès
Habilitats per conviure II Religió
Les persones i el medi
Tecnificació esportiva II Educació Física
Iniciació al teclat II Música
Educació afectiva Orientació
Mitologia II Clàssiques
 
Optatives 2n ESO, 3r Trimestre
Títol Matèria
Practica l’anglès Anglès
Personatges bíblics Religió
Mapes i gràfics Socials
Tecnificació esportiva III Educació Física
Faluta de bec Música
Francès Francès
Cultura clàssica Clàssiques
Els alumnes que ja han fet l’Optativa I de Mapes i gràfics, Mitologia o Iniciació al teclat, poden agafar la II perquè són diferents o es complementen  
 
3r Curs d’ESO
Els estudis de 3r d’ ESO al nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Assignatures
Hores
Català
3
Castellà
3
Matemàtiques
3
Anglès
3
Biologia i Geologia
2
Físicia i Química
2
Ciències Socials
3
Tecnologia
2
Música/Dibuix
2*
Educació Física
2
Tutoria
1
Educació per la ciutadania
1
Religió/Alternativa (Foment de la Lectura)
1

* Un quatrimestre fan Dibuix i l’altre Música

Les optatives que els alumnes poden triar cada quatrimestre:  
 
Optatives 1r Quatrimestre
Títol Matèria
Disseny i construcció d’un objecte Tecnoloiga
Pintura, escultura i arquitectura s.XX Visual i Plàstica
La naturalesa de la ciència Biologia i Geologia
Francès Francès
Optatives 2n Quatrimestre
Títol Matèria
Estructures i mecanismes Tecnologia
El canvi químic Física i Química
Pintura, escultura i arquitectura s.XX Visual i Plàstica
Crèdit de Síntesi: Quan, com, què?
Sota aquest títol, es construeix un joc de preguntes (tipus Trivial) sobre el temari dut a terme en les diferents àrees. Els alumnes han de ser capaços d’aconseguir que el treball intel·lectual i manual constitueixin un tot integrat.
 
4t Curs d’ESO
Els estudis de 4t d’ ESO al nostre institut es distribueixen en 30 hores a la setmana de la manera següent:
Assignatures
Hores
Català
3
Castellà
3
Matemàtiques
3
Anglès
3
Religió/Alternativa:Foment de la Lectura
1
Ciències Socials
3
Ético-Cívica
1
Educació Física
2
Tutoria
1
*Projecte de recerca
1
 
*El projecte de recerca es desenvoluparà durant una setmana a final de curs. Durant el curs, a l’hora assignada a aquesta matèria els alumnes faran ràdio, revista o expressió corporal, una cada trimestre.
 

OPTATIVES ESPECÍFIQUES ANUALS

 

Els alumnes de 4t. A i 4t. C (Grups ordinaris) cursen les 3 optatives d’una de les franges següents:

Optativa 1a. Franja
Hores
Biologia i Geologia 3
Tecnologia 3
Informàtica 3
Optativa 2a. Franja
Hores
Física i Química 3
Llatí 3
Visual i Plàstica 3
Optativa 3a. Franja
Hores
Biologia i Geologia 3
Francès 3
Informàtica 3

Els alumnes de 4t. B (grup flexible) cursen les 3 optatives següents

Optativa 4t. ESO B
Hores
Visual i Plàstica 3
Tecnologia 3
Informàtica 3
    Projecte de recerca: Buscat la vida  
Amb aquest crèdit es pretén que els alumnes realitzin un projecte de creació d’un negoci, a partir d’uns recursos determinats i tenint en compte les diferents àrees d’aprenentatge que enguany han cursat.