Institut Lluís Companys
Ripollet

Treball competencial

En el nostre institut li donem una especial rellevància al treball de la competència comunicativa d’expressió oral i d’expressió escrita.

En aquest sentit, programem des dels diversos departament didàctics, per a tota l’ESO, i de manera prescriptiva en el cas de les matèries de 3-4 hores setmanals, una sèrie d’activitats per practicar l’expressió oral (a través d’exposicions orals fetes sobretot en petit grup) i per practicar la redacció de textos.

En aquest últim cas, ja fa més de quatre cursos que desenvolupem de manera transversal el projecte “Aprendre la matèria, aprendre a escriure”, amb el qual els alumnes produeixen textos propis, a partir de bastides donades pel professor i, si s’escau, també amb el guiatge i la modelització del docent, que tracten de continguts de la mateixa matèria. D’aquesta manera, treballem la competència comunicativa d’expressió escrita alhora que consolidem els continguts (i les competències) de l’àmbit de coneixement de la matèria en qüestió.

APP Companys

Ctra de l'Estació 7, 08291 - Ripollet
Tel. 935.803.142
Fax. 935.801.969
a8037206@xtec.cat